मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

मुख्य न्यायाधिवक्तको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८मुख्य न्यायाधिवक्तको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८

Download: मुख्य न्यायाधिवक्तको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८