मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

गााँउसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६गााँउसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६

Download: गााँउसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६